Welcome to Regal Jewellers ,Oriental Plaza
shopping-bag Shopping Bag (0)
Items : 0
Subtotal : R0.00
View Cart Check Out

Single Blog Title

This is a single blog caption

Modele działania w pracy socjalnej

A. Kamiński uważa, że metoda grupowa pracy socjalnej i wychowawczej à taki sposób organizowania pomocy (Albo Wychowania), gdzie pracownik socjalny ma do dyspozycji Zespół osób których Łączy wspólne Zadanie. Pracownika z grupą Łączy Oprócz interculturel także umiejętność przewodzenia, przodowania oraz takiego działania na grupę, par nad przebiegiem działań przez ni podejmowanych czuwali Wszyscy jej Członkowie. Definicja ta akcentuje istotną rolę pracownika socjalnego (scologa) w organizacji działań grupowych 1. Modèle celów Społecznych-realizowany głównie przez grupy, które służą pewnym celom społecznym, organizowanych z powodów społecznie zdefiniowanych interesów. W modelu tym podejmowane są działania, zapewniające grupie ZYSK Spoleczny na poziomie lokalnej Społeczności. W praktyce, Model Ten stosuje się dla rozwiązywania problemów dotyczących Rozwoju Społeczności oraz ich aktywnego funkcjonowania; Celem zorganizowanych Grup jest działalność profilaktyczna oraz kompensacyjna w spółdzielniach do Społeczności żyjącej w zagrożonych dewiacją i patologią społeczną środowiskach (Rodzinnych, rówieśniczych Czy lokalnych). Przeprowadzane Zajęcia mają Charakter kreatywny, rekreacyjno-Sportowy, rozwojowo-wychowawczy itp. Diagnozę najczę przeprowadza się przy pomocy standardowego kwestionariusza wywiadu środowiskowego, dotyczącego klienta je Członków jego rodziny, qui uzupełniany jest zwykle wywiadami (rozmowami), analizą dokumentów (NP. Kart pracy, kart Zdrowia, kwestionariuszy Ocen) oraz obserwacją uczestniczącą. Podejście funkcjonalne akcentuje wartość przedmiotowego społecznej w przebiegu procesu zaspokajania potrzeb danej jednostki. Funkcjonalność przedmiotowego pomocy społecznej w aspekcie problemów życiowych klientów ukazuje kierunek Rozwoju w rozumieniu kategorii pracy socjalnej. Zgodnie z tym modelem, rozwiązywanie problemów jednostek powinno odbywać się w ramach wyspecjalizowanych Agencji, podejmujących określone działania pomocowe, ce pewnej Klasy zjawisk (przemocy, bezrobocia, samotnego rodzicielstwa).

Środki, zadania oraz Funkcje takiej Agencji powinny być jasno sprecyzowane wraz z jednorodna ofertą socjalną. Osoba pracująca w takiej przedmiotowego powinna posiadać specjalistyczne Umiejętności z określonej dziedziny, stając się volet ofmaturation danej przedmiotowego. Prace Gordon Hamilton oraz jej współpracowników doprowadziły do Ulepszenia Tego modelu. Profesor Hamilton określiła swoją pracę jako “organiczne” pełni do pracy z przypadkiem. Uważała, że pomisezy otoczeniem jednostki a samą jednostką zachodzą relacje przyczynowo-skutkowe, a nauki behawioralne oraz Psychologia “ego”, dostarczają potrzebnej podbudowy teoretycznej wyjaśniania tych Związków oraz formułowania prawidłowej DIAGNOZY przypadku, planu postępowania oraz dalszych działań terapeutyczno-resocjalizacyjnych.